Contact

EMBA Education Center

National School of Development

Peking University

Tel: +86 (10) 6275 5706 / 010-6276 7507

E-mail: emba@nsd.pku.edu.cn

Website: www.bimba.pku.edu.cn

WeChat: BiMBA-EMBA

Address: National School of Development at Peking University

Office #101

No. 5, Yiheyuan Road, Haidian District

Beijing 100871, China

 

EMBA

Contact

EMBA Education Center

National School of Development

Peking University

Tel: +86 (10) 6275 5706 / 010-6276 7507

E-mail: emba@nsd.pku.edu.cn

Website: www.bimba.pku.edu.cn

WeChat: BiMBA-EMBA

Address: National School of Development at Peking University

Office #101

No. 5, Yiheyuan Road, Haidian District

Beijing 100871, China