Dan Yang ( Double Major in Economics)

Tel.:8610-62761911 / 13552268602

Yao Bai ( Alumni Courses )

Tel.:8610-62754612 / 18511031018

Qiqi Huang ( Alumni Cards, Alumni Associations, Alumni Donations)

Tel.:8610-62754612 / 13901050182

Zhao Zhao (Alumni Database, Alumni Official Wechat Account)

Tel.:8610-62761911 / 18614024396

Jing Shi

Tel.:8610-62754886 / 18601213354

Betty Cheng

Tel: 8610-62754886 / 13910213035

Alumni Official E-Mail

Alumni Contact

Contact Us

Dan Yang ( Double Major in Economics)

Tel.:8610-62761911 / 13552268602

Yao Bai ( Alumni Courses )

Tel.:8610-62754612 / 18511031018

Qiqi Huang ( Alumni Cards, Alumni Associations, Alumni Donations)

Tel.:8610-62754612 / 13901050182

Zhao Zhao (Alumni Database, Alumni Official Wechat Account)

Tel.:8610-62761911 / 18614024396

Jing Shi

Tel.:8610-62754886 / 18601213354

Betty Cheng

Tel: 8610-62754886 / 13910213035

Alumni Official E-Mail